Lista de genes Informe de mecanismos de metilación

Lista de genes analizados en el Informe de mecanismos de metilación de la lista de genes

AHCY, ASH1L, ASXL1, BHMT, BUD23, CBS, COMT, DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, DOT1L, EBF3, EZH2, GATAD2B, GNMT, HNMT, KDM6B, KMT2C, KMT2D, MAT1A, MBD5, MECP2, MTHFR, MTRR, NDUFAF7, NSD1, NSD3, NSUN2, PHF8, PRMT7, SETD2, SHMT1, SMCHD1, TET1, TFB1M, TRMT1, TRMT5, ZFP57