Liste der Gene Methylierungsmechanismen Bericht

Liste der im Bericht „List of genes Methylation Mechanisms Report“ analysierten Gene

AHCY, ASH1L, ASXL1, BHMT, BUD23, CBS, COMT, DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, DOT1L, EBF3, EZH2, GATAD2B, GNMT, HNMT, KDM6B, KMT2C, KMT2D, MAT1A, MBD5, MECP2, MTHFR, MTRR, NDUFAF7, NSD1, NSD3, NSUN2, PHF8, PRMT7, SETD2, SHMT1, SMCHD1, TET1, TFB1M, TRMT1, TRMT5, ZFP57