Liste der Gene Harnstoffzyklusstörung Bericht

Liste der im Bericht „Liste der Gene Harnstoffzyklusstörung“ analysierten Gene

ALDH18A1, ARG1, ASL, ASS1, CA5A, CPS1, GLUD1, NAGS, OAT, OTC, SLC25A13, SLC25A15, SLC7A7